Prohlášení o ochraně údajů podle GDPR

I. JMÉNO A ADRESA ODPOVĚDNÉ OSOBY

Odpovědná osoba ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů a jiných právních předpisů členských států o ochraně dat, jakož i jiných nařízení o ochraně údajů, je:

Ondřej Spisar

Pazderna 358/16

682 01 Vyškov

Česká Republika

Tel .: +420 777 333 254

E-mail: info@exsof.cz

Webová stránka: www.exsof.cz

II. OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ DAT

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme pouze tehdy, když je to nezbytné pro zajištění funkční webové stránky, jakož i našeho obsahu a služeb. Zpracování osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka se uplatňuje v případech, kdy předchozí souhlas nelze získat z faktických důvodů a zpracování dat povoluje zákon.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas dotčené osoby ke zpracování osobních údajů, článek 6 odst. 1 písm. nařízení EU o obecné ochraně údajů (GDPR) jako právní základ.

Při zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž je dotyčná osoba stranou, článek 6 odst. 1 písm. b GDPR jako právní základ. Platí to i pro zpracování, které jsou potřebné k provedení před smluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléhá naše společnost, článek 6 odst. 1 písm. c GDPR jako právní základ.

V případě, že si zásadní zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, článek 6 odst. 1 písm. d GDPR slouží jako právní základ.

Pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad předchozím zájmem, článek 6 odst. 1 písm. f GDPR jako právní základ pro zpracování.

3. Vymazání údajů a trvání uložení

Jakmile přestane platit účel uchovávání, osobní údaje dotčené osoby se vymažou nebo zablokují. Uskladnění se může uskutečnit také tehdy, jestliže to evropský nebo vnitrostátní zákonodárce ustanovil v nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech EU, kterým podléhá odpovědná osoba. Údaje se rovněž zablokují nebo odstraní, pokud uplyne lhůta pro uchovávání předepsána uvedenými normami, pokud není nutné další uchovávání údajů pro účely uzavření nebo splnění smlouvy.