VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen „VOP“)

dle ustanovení § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“)

Ondřej Spisar

Pazderna 358/16

682 01 Vyškov

Email: info@exsof.cz

Tel: +420 777 333 254

IČO: 07318031, DIČ: CZ7902204673

(dále jen „Prodávající“)

I. Všeobecná ustanovení

1.1. Prodávající je podnikatelem, který prodává výrobky (dále jen „Zboží“) nebo nabízí služby (dále jen „Služby“) prostřednictvím internetového portálu Prodávajícího umístěnému na webové adrese https://www.exsof.cz (dále jen „Webový portál“).

1.2. Kupující je (I) fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), (II) osoba odlišná od Spotřebitele (dále jen „Podnikatel“). Podnikatel a Spotřebitel dále jako „Kupující“. Prodávající a Kupující dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

1.3. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Webového portálu (dále jen „Kupní smlouva“). Prodávající Zboží nebo Služby dle Kupní smlouvy dodává Kupujícímu sám nebo prostřednictvím jiných podnikatelů.

1.4. Kupní smlouva je mezi Smluvními stranami uzavřena distančním způsobem, tedy za použití komunikačního prostředku umožňujícího uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran (dále jen „Prostředek komunikace na dálku“). Náklady vzniklé Kupujícímu při použití Prostředku komunikace na dálku (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

1.5. Nedílnou součástí těchto VOP je reklamační řád Prodávajícího (dále jen „Reklamační řád“) a zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady OOU“) přístupné na Webovém portálu. Kupující uzavřením Kupní smlouvy potvrzuje, že je s těmito VOP, Reklamačním řádem a Zásadami OOU řádně seznámen a že s nimi souhlasí.

1.6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.7. Znění těchto VOP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat, přičemž pro práva

a povinnosti Smluvních stran platí znění VOP účinné ke dni uzavření Kupní smlouvy.

1.8. Ujednání v Kupní smlouvě odchylná od těchto VOP mají před zněním těchto VOP přednost.

II. Kupní smlouva

2.1. Kupní smlouvou uzavřenou na základě těchto VOP se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží nebo poskytne Službu, které je předmětem Kupní smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke Zboží nebo užít Službu, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme nebo užije Službu a zaplatí Podávajícímu kupní cenu (dále jen „Kupní cena“).

2.2. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy nebo její části, pokud:

a) se již Zboží nevyrábí,

b) se již Zboží nedodává,

c) se výrazným způsobem změnila cena Zboží u dodavatele Zboží,

d) se u Zboží na Webovém portálu zobrazuje zjevně mylná Kupní cena, nebo

e) bylo Zboží označeno jako „Momentálně nedostupné“ a toto Zboží není možné dodat ani

nahradit jiným Zbožím nebo pokud se Kupní cena Zboží zvýšila a Kupující před vznikem Kupní smlouvy zvýšenou Kupní cenu nepřijal.

V případě, že Kupující zaplatil část Kupní ceny nebo celou Kupní cenu, vrátí Prodávající Kupujícímu odpovídající částku zpět bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byla Kupní cena uhrazena, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

III. Nabídka Zboží a Služeb

3.1. Návrhem na uzavření Kupní smlouvy (dále jen „Nabídka“) je umístění nabízeného Zboží Prodávajícím na Webový portál. Prodávající se zavazuje sdělit Spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením Kupní smlouvy údaje dle § 1820 odst. 1 OZ.

3.2. Zveřejněné spotřebitelské recenze Zboží pochází od Spotřebitelů, kteří Zboží nebo Službu skutečně použili nebo si je zakoupili. Prodávající umožňuje vkládání Spotřebitelských recenzí pouze v návaznosti na zakoupení Zboží nebo Služby, čímž ověřuje pravost spotřebitelských recenzí.

IV. Objednávka Zboží a Služeb

4.1. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Zboží nebo Služeb Kupujícím Prodávajícímu (dále jen „Objednávka“) a přijetím Objednávky Prodávajícím. Potvrzení o přijetí Objednávky zašle Prodávající Kupujícímu elektronickou poštou. Před podáním Objednávky musí být při použití elektronických prostředků Spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil.

4.2. Prodávající zajistí, aby Spotřebitel vzal při Objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Je-li Objednávka činěna použitím tlačítka nebo obdobného ovládacího prvku, musejí být označeny snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací.

4.3. Objednávka je po svém potvrzení jako uzavřená Kupní smlouva Prodávajícím uložena za účelem plnění Kupní smlouvy a plnění dalších zákonných povinností Prodávajícího. Objednávku lze podat a Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích na základě dohody Smluvních stran.

V. Kupní cena a platební podmínky

5.1. Celkové Kupní ceny Zboží a Služeb jsou uvedeny včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, a pokud povaha Zboží nebo Služby neumožňuje tuto cenu rozumně určit předem, způsob jejího výpočtu.

5.2. Prodávající se zavazuje vystavit Kupujícímu daňový doklad – fakturu v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne dodání Zboží. Prodávající zašle daňový doklad Kupujícímu v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím, s čímž Kupující souhlasí.

5.3. V případě, že Kupující zvolí kombinaci osobního vyzvednutí Zboží v provozovně Prodávajícího a úhrady Kupní ceny předem (bez ohledu na způsob úhrady), je Prodávající v okamžiku vyzvednutí Zboží Kupujícím oprávněn ověřit totožnost Kupujícího dle dokladu totožnosti.

VI. Dodání Zboží nebo poskytnutí Služby

6.1. Podávající vydá Spotřebiteli potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě v textové podobě (dále jen „Potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě“) v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání Zboží nebo před tím, než začne poskytovat Službu.

6.2. Není-li ujednán jiný čas plnění, Prodávající odevzdá Zboží Kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření Kupní smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů. Nepřevezme-li Kupující věc v čase uvedeném v tomto odstavci, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění v obvyklé výši.

VII. Jakost při převzetí

7.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě,

interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodné k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a

c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo

instalaci.

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

a) je Zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na

práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví,

není-li technických norem,

b) Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility

a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže si jej Prodávající nebyl vědom nebo bylo v době uzavření Kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

c) je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a

d) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Kupní smlouvy.

Tento odstavec se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil

VIII. Záruka za jakost

8.1. Nebude-li u jednotlivého Zboží uvedeno jinak, poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku, že si Zboží po dobu uvedenou v záruce uchová při obvyklém použití své funkce a výkonnost (dále jen „Záruka“), a to:

a) Podnikateli v délce dvanácti měsíců od převzetí jakéhokoliv Zboží

b) Spotřebiteli v délce dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží

8.2. Kupující má ze Záruky právo na dodání nového Zboží bez vad nebo na opravu Zboží. Prodávající rovněž může v případě konkrétního Zboží určit, že Kupující má nárok na vrácení Kupní ceny, nebo poskytnutí služby v souvislosti se Zbožím.

8.3. V případě, že Prodávající Kupujícímu nevystaví Záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad – faktura.

8.4. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě na základě uplatnění Záruky. Dojde-li v rámci uplatnění Záruky k výměně Zboží, pokračuje původní záruční doba.

IX. Práva z vadného plnění

9.1. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u Použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

9.2. Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

9.3. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud:

a) Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo

d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna

v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Kupující obdržel.

9.4. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

9.5. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal.

9.6. Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Kupující platit dosud neuhrazenou Kupní cenu nebo její část. 

X. Právo Spotřebitele na odstoupení od Kupní smlouvy

10.1. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Prostředků komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta pro odstoupení končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne převzetí Zboží Spotřebitelem nebo jím určenou osobou.

10.2. V případě že kupující odstoupí od Kupní smlouvy s prodávajícím, je kupující povinen před odesláním vraceného zboží emailem (info@exsof.cz) obeznámit prodávajícího.

10.3. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel. 

10.4. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem, pokud Spotřebitel nezvolil jiný způsob.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Prodávající přijímá reklamace na adrese 

Ondřej Spisar

Pazderna 358/16

682 01 Vyškov

Prodávající vydá Kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení uplatnění reklamace. Prodávající dále vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Prodávající zašle potvrzení na elektronickou adresu Kupujícího, s čímž Kupující souhlasí.

11.2. Pravidla postupu řešení spotřebitelského sporu jsou uvedena na stránkách České obchodní inspekce.

ADRESA PRO REKLAMACE A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY:

Ondřej Spisar

Pazderna 358/16

682 01 Vyškov

info@exsof.cz

+420 777 333 254

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 10.7.2023.